పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

79


కీనాశ గర్వనిర్వాణః కరుణామృత సాగరః
కందర్పమదవిధ్వంసః కమలాక్షాక్షిపూజితః.174

దక్షాధ్వర హవిర్భోజి దేవామౌఘ వినాశనః
దానవ ధ్వంసకో దేవో దరహాస ముఖాంబుజః. 175

దేవదేవో మహాదేవః కాలకంఠో దిగంబరః
చంద్రార్ధ శేఖరః శంభుః శూలపాణి ర్మహేశ్వరః.176

గంగాధరో గణాధీశో నందికేశ్వరవాహనః
నారదాదిమునిస్తుత్యో నాగాభరణభూషితః.177

ఈశ్వరః శివ ఈశానో బ్రహ్మార్చిత పదాంబుజః
కైలాసశిఖరావాసః పరః పాపనికృంతనః.178

పాకారి పూజితః పాశధరో భక్తవరప్రదః
అద్భుతాగ్రః పశుపతి ర్దక్షయజ్ఞవినాశనః.179

ధూర్జటి ర్వామదేవశ్చ స్రష్టా సర్వసుఖప్రదః
ప్రభు స్తత్పురుషో బ్రహ్మా సద్యోజాతః కపాలభృత్.. 180

అఘోరో వహ్నినేత్రశ్చ విశాలాక్షో వరప్రదః
కృత్తివాసాః క్రతుచ్ఛేత్తా భర్గో భీమః పినాకభృత్.181

మేరుచాపో విరూపాక్షో భిక్షుకో మూలకారణః
శిపివిష్ణో మృడ శ్శూలీ ఆధారశ్చ సదాశివః.182

సర్వేశ్వరః స్వరాట్చైవ సర్వాత్మా సర్వసాధకః
సేతుః సర్వవిధి స్సోమః శాస్త్రయోనిః శుభావహః.183