పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

75

మత్తకోకిల

ఎల్లమందను కోటిలింగ మహేశ్వరేశ్వరుఁ డుండఁగా
కొల్లగాఁగను భుక్తిముక్తులు కోరినట్టులు గల్గఁగా
బ్రల్లదంబున నొండు వేల్పుల భక్తిఁ గొల్తురు మూఢు లి
ట్లెల్లవార లెఱుంగలేరోకొ యేమి చెప్పుదుఁ జిత్రమౌ |155

మత్తేభవిక్రీడితము

పరమోదార నిజప్రభావ గరిమన్ బ్రహ్మాండ భాండంబులన్
బరగన్ సృష్టియొనరఁ బ్రోవఁ జెరుపన్ బ్రహ్మాచ్యుతేశాన భా
స్వర రూపంబుల నద్రికూటగిరి భత్కూటసంవాసియై
గురుకారుణ్యముతోడ నుంటివిగదా కోటీశ విశ్వేశ్వరా!156

చంపకమాల

నిరతము యోగిరాడ్హృదయ నీరజసీమల తారకాద్రిపై
నురుతరలీల నిల్చిన మహోన్నతునిన్ గననేరనట్టి యి
న్నరులకు నీ త్రికూటగిరినాథుఁడపై కనుపట్టు నిన్ను నో
పరశివ కోటిలింగ గురుభక్తి భజించెద నెల్లకాలమున్ .157

మహాస్రగ్ధర

జననాంతా పేతు నీశున్ శరభవజనకున్ చంద్రరేఖావతంసున్
ఘన మౌనిధ్యానగమ్యున్ గరధృతపరశుం గామగర్వాపహారున్
వనజాక్షాబ్దాసనార్చా వ్యవహిత సుపదాబ్జాత మౌళిప్రదేశున్
పరమున్ గోటీశు ధీశున్ భవభయహరణున్ భర్గుదుర్గేశుఁగొల్తున్ .158

పద్మనాభము

శ్రీమన్మహాదేవ గౌరీమనోనాథ, శ్రీకంఠ భక్తావళీభావితాంగా:
కామాతిగర్వాంధకారార్క సర్వేశ ఖట్వాంగపాణీ, వృషాధీశవాహా
సోమాబ్జమిత్రానలాక్షా గణాధీశ శూలాయుధా. వై కలోకాధినాథా
క్షేమప్రదాకార కోటీశ సర్వజ్ఞ శేషాహిభూషావిశేషా మహేశా 159