పుట:శ్రీమత్త్రికూటాచల మాహాత్మ్యము.pdf/105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

72

శ్రీమత్త్రికూటాచలమాహాత్మ్యము


స్రగ్విణి

పల్లవ ప్రోల్లసద్భంధు జీవ స్ఫుర
ద్భల్లకోల్లాసకోదభ్రరోచిశ్చటా
వల్లికాపోత దేవాపగా శుభ్రరు
ఙ్మల్లికా మాలికా మౌళి కోటీశ్వరా ! 139

శ్రీ

    శ్రీ
    కో
    టీ
    శా
    
 నారి

కోటీశున్ -జూటేందున్
కూటస్థుం - బాటింతున్ . 140

కన్య

ఈ కోటీశున్ - లోకేశున్ సు
శ్లోకస్తుత్యున్ - వీఁకం గొల్తున్ . 141

పంక్తి

నేనును గోటీ - శానుని భక్తిన్
మానక వేడ్కన్ - బూని భజింతున్.142

శశివదన

మనమున గోటీ - శుని నఘ దూరున్
మునిజన సేవ్యున్ - మునుకొని కొల్తున్.143

హంసమాల

నిరతం బేను కోటీ - శ్వరు దేవాదిదేవున్
పరమానందమూర్తిన్ - స్థిర భక్తి న్నుతింతున్.144