పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

73


శా.

పాతాళంబున నున్న యప్పుడు గడుం బ్రార్థింతు భూలోకముం
జేతోవీథి ధరిత్రి నున్నపుడు కాంక్షింతున్ సురావాసమున్
దైతేయాంతక! యొక్కచోట నిలుపందాత్పర్య మిబ్భంగి నా
కేతోయంబున లేకపోయెను సమద్వీక్షాభిలాషంబునన్.

31


వ.

నిన్నుం గనుంగొంటి, నారాక కిదియ లాభంబు నన్ను వీడుకొల్పుము, మధ్యమలోకంబునకుం గ్రమ్మఱ బోయెద, దమయంతీస్వయంవరోత్సవావసరంబున మాత్సర్యంబు వుట్టి జెట్టిబిరుదు లగురావపుట్టువులు దమలోనం బ్రతిఘటించి నిల్చి శస్త్రాస్త్రంబులం గదిసి మొత్తులాడిరేనిఁ జిత్తంబునం గుత్తుకబంటిగా సమరసంరంభంబు భుజియింతుంగదా! యని పలికి సముచితప్రకారంబున నముచిసూదనుచేత ననుజ్ఞాతుండై పర్వతుండునుం దానును నరిగెఁ దదనంతరంబ.

32


ఇంద్రాదులు దమయంతీస్వయంవరమునకుం దరలుట

తే.

దేవమునిమాట లమృతంపుఁదేట లగుచు
నధికతర మైనయాహ్లాద మాచరింప
వేడ్కపడె నెమ్మనంబులో విబుధరాజు
భోజకన్యాస్వయంవరంబునకుఁ బోవ.

33


మ.

పవిసంగంబునఁ దాప మొందినశచీప్రాణేశుకెంగేలికిం
జివురుంగైదువుజోదు వైద్య ముపదేశించెన్ రహస్యంబుగా
నవనీహారపయోమిళ న్మలయజస్నానార్ద్రపర్యంతమై
యివతాళించు విదర్భరాజతనయాహృద్యస్తనద్వంద్వమున్.

34


చ.

అప్పుడు.

35