పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/89

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

72

శృంగారనైషధము


సంగరముం గరంబుగ మనంబున భావన సేయరైరి యా
మంగళకార్యనిష్ఠు లయి మధ్యమలోకమున న్మహీపతుల్.

25


తే.

అఖలమోహిని యైనయయ్యలరుఁబోణి
శైశవము వీడుకొన్నది సందుగాఁగ
ననుదినంబును రాజనందనులమీఁద
వేఁటలాడుచు నున్నాఁడు విషమశరుఁడు.

26


వ.

అది కారణంబుగా రాజలోకం బీలోకంబునకు రాదు, భూమండలంబున భండనంబు లేకుండుటం జేసి నావిలోచనంబు లుపవసించి యున్నయవి, యే నిప్పుడు వీనికి సుఖపారణంబుగా రణక్రీడాడంబరంబు రాక్షసులతో నీకు సంభవించునొకో యనునాస నిచ్చోటికిఁ జనుదెంచితి నని పలికిన.

27


ఉ.

అమ్మఘవంతుఁ డల్ల నగి యంబురుహాననసూతి కిట్లనున్
సమ్మద మొప్పలేదు రణచర్చ దివంబున నాదు నెయ్యపుం
దమ్ముఁడు కైటభాంతకుఁడు దక్షతః బ్రెగ్గడయై సమస్తభా
రమ్ము భరింపగాఁ ద్రిదశరాజ్యము నెమ్మదిఁజేయుచుండుదున్.

28


తే.

సాక్షిమాత్రంబుగాఁ గరస్థలమునందు
నెపుడు వజ్రాయుధంబు వహింతుఁగాని
యతనియాజ్ఞయ చాలు సంయమివరేణ్య!
త్రిదశలోకాధిరాజ్యంబుఁ దిరము సేయ.

29


వ.

అని పలికినం గలహభోజనుండు నిట్టూర్పు నిగిడించి యిట్లనియె.

30