పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

68

శృంగారనైషధము


చ.

భువనగురుత్వవైభవము పూనిన నేనియుఁ బూనెగాని పొం
దవు చరియింప నారదున కభ్రపదంబునఁ బర్వతుండు
దివురుట యెట్లు మింటఁ జనుదేరఁగ! యుక్తమ యవ్విధంబునుం
బ్రవితతపక్షపాతగతిభంగి మదిం దలఁపంగ వచ్చినన్.

4


తే.

గగనవీథి విమాన మెక్కకయ చనిరి
యోగవిద్యాబలంబు చేయూఁత గాఁగఁ;
దపము గల్గంగ సాధనాంతరము లేల
సకలకార్యంబులందును సంయములకు?

5


సీ.

అంతరాంతరముల నాకాశచరకోటి
        మోడ్పుఁజేతులు మస్తముల ఘటింపఁ
దనకాంతిచంద్రికాధవళ యయ్యును బేర్మి
        నాదిత్యదీప్తుల నతకరింప
జదలేఱు వీచిహస్తముల నిర్మలవారి
        నంఘ్రుల కర్ఘ్యపాద్యంబు లొసఁగ
నావహసంవహాద్యనిలఘట్టనముల
        శతతంత్రిమూర్ఛనాస్వరము లీన


తే.

గహనసంసారఘోరసాగరము దాఁటి
పరమయోగీశ్వరుఁడు మోక్షపదమువోలె
బహుళతర మైనయాకాశపథము దాఁటి
నాకభువనంబు సొత్తెంచె నారదుండు.

6


వ.

ఇట్లు నారదపర్వతులు నాకలోకంబునకుం జని సర్వగీర్వాణులు గొల్వం బేరోలగం బున్నసుపర్వాధీశ్వరుసన్నిధికి నేతెంచి యాశీర్వాదంబు చేసిరి. యతండును సుముఖోల్లాసంబున సముచితాసనవిన్యాసంబు మొదలయినయుపచారంబు