పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీరస్తు

శృంగారనైషధము

తృతీయాశ్వాసము

శ్రీహర్షసుకవికవితా
వ్యాహారకథాసుధారసాస్వాదసుఖ
శ్రీహర్షోదయ నిత్యస
మాహితమహితాంతరంగ! మామిడిసింగా!

1


నారదపర్వతు లింద్రునికడ కేతెంచుట

వ.

ఆకర్ణింపు మాసమయంబున నిఖిలభువనవృత్తాంతవేదియు నశేషభాషాకుశలుండును సర్వవిజ్ఞాననిధియును సమస్తశాస్త్రప్రవీణుండును సకలపురాణేతిహాససంహితారహస్యవిజ్ఞానవిశారదుండును నగు నారదుండు బాలసఖుం డైనపర్వతుండునుం దానును.

2


ఉ.

పంబినవేడ్కతో భిదురపాణి సురాసురమాళిమాలికా
చుంబితపాదపీఠు బలసూదనుఁ జూడఁగఁ గోరి నాకలో
కంబునకు జనంగ సమకట్టెఁ బితామహుకూర్మిపట్టి హ
స్తాంబురుహాంగుళీనఖశిఖాంకురకోటి విపంచి మీటుచున్.

3