పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

51


మనురాగజలధి వేలాంతర్వినిర్మగ్నఁ
        దెప్పవై ననుఁ జేర్పు తీరమునకు


తే. ధర్మపరులు వరాటికాదానమాత్ర
లాభమున కైన మెత్తు రుల్లములలోన
బ్రాణనాథప్రదానతత్పరుఁడ వైన
నిన్ను నేమని మెత్తునో? నిర్మలాత్మ!

77


చ.

మనమున లోకపాలు రెనమండ్రును మెచ్చఁ దృణీకరింతుఁ ద
క్కినసురకోటి, రాసుతులఁ గీడ్పడఁ జూచుటఁ జెప్ప నేటికిన్!
గొనకొని యానృపాలునకుఁ గూర్చుటకై శపథంబు చేసెద
న్ననవిలుకానిపాదనలినంబులపై రతిచన్నుదోయిపై.

78


క.

కార్య మి దకాలయాపన
స్థైర్యసహము గాదు చను ముదంచితగతి నో
యార్య! భవన్నయధౌరం
ధర్యము చూతము గదా! యుదాత్తస్ఫురణన్.

79


తే.

అతఁడు శుద్ధాంతగతుఁ డైనయపుడు నీవు
నాప్రసంగంబుసేఁత విన్ననువు గాదు
భామినీముఖదాక్షిణ్యబలిమికలిమి
నితరకాంత నిషేధించు నెవ్వఁ డైన.

80


ఉ.

నాగతి విన్నవించుట యనర్హము సుమ్ము నిజావరోధసం
భోగనిశాంతతృప్తుఁ డగుభూపతికిన్ సలిలంబు దప్పి వోఁ
ద్రాగినవారి కిం పగునె తన్పును దియ్యఁదనంబు వాసనా
యోగముఁ గల్గెనేని విహగోత్తమ! నిర్మలవారిపూరముల్.

81