పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

47


ప్రౌఢియుక్తంబు నీప్రతిభావిశేషంబు
        కమనీయతరము నీకల్కితనము
శ్లాఘనీయంబు నీసౌహార్దగరిమంబు
        ప్రార్థనీయంబు నీప్రాభవంబు


ఆ.

మత్స్యమూర్తి యైనమధుకైటభారాతి
భాతి నీవు భువనపాననుఁడవు
నిండునెలయుఁ బోలె నేత్రోత్సవంబ వై
యున్నవాఁడ విట్టియొప్పు గలదె?


వ.

నామనోరథంబు కంఠపథంబున వర్తించుచున్నయది, ప్రజల లజ్జాభియోగంబును దుర్లభజనానురాగంబును సమస్రాధాన్యంబు సధిష్టించి యున్నయవి, యందనిమ్రాఁకులపండ్లు గోయం దలంచెద, రాజుఁ బాణిగ్రహణంబున వశీకరింపం గోరెద, బాల్యచాపలంబున బేలనై యున్నదాన నని సాభిప్రాయంబుగాఁ బలికె నప్పుడు.

63


తే.

రమణి మందాక్షమందాక్షరంబు గాఁగఁ
బరిమితోక్తుల నిబ్భంగిఁ బలుగుటయును
సంశయాళువై హంసవతంసితంబు
హృదయమున నొయ్యఁ జింతించి యిట్టు లనియె.

64


వ.

ఓరాజవదన! రాజపాణిగ్రహణంబు దృష్టాంతీకరించి పలికిన నీసుభాషితంబులకు నర్థం బెయ్యది? యంతిమవర్ణంబునకు వేదవర్ణంబునుంబోలె నయ్యర్థంబు నావీనులు ప్రవేశింప నర్హంబు గాదె! తిర్యగ్జాత నైయుండియు మాయేలిక నాళీకభవునియాన, యేను జన్మించినయది యాదిగా నెన్నండును మృషాభాషణంబులు వలుక, సత్యంబు పలుకుదుం,