పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము

21


ఘనసారబహుళచందనవిలేపనమున
        నాపాండుభావంబు నపలపించు
దోరంతరన్యస్తతారహారంబుల
        నంతఃపరీతాప మపనయించు


తే.

మాననీయశశాంకకోమలము లైన
యామినీసమయములుఁ బర్యంకములును
సాక్షులుగ నొంచువలవంత జనవిభుండు
కన్నెకూర్మి ప్రకాశంబు గాకయుండ.

86


వ.

ఇవ్విధంబున నసంవరం బైనశంబరవైరివిక్రమంబు క్రమక్రమంబునం బరిస్ఫుటం బగుచుండ వియోగవేదనాచిహ్నంబులు నిహ్నవింపం గొలంది గాక చీకాకుపడి యాకారరేఖావినిర్భర్త్సితమత్స్యలాంఛనుండగు రాజకుమారుం డొక్కనాఁ డారామవీక్షావిహారంబునం గాలక్షేపంబు సేయువాఁడై ప్రభంజనాధ్యేయజపంబును జంచలఖురాంచలక్షోదితక్షోణిమండలంబును నిగాళగదేవమణిదీప్తిచ్ఛటాపటలశంకావహకృకాటికాధవళకేసరకేశరశ్మిసంచయంబును వల్గువల్గాసుషక్తవదనతావిడంబితవక్త్రస్థభుజగవైనతేయంబును జలాచలప్రోథతానుమీయమాననిజవేగదర్పప్రశంసాప్రవచనోపన్యాసంబును నై సింధుజంబును శీతమహస్సహోదరంబును నగుట రెండవ యుచ్చైశ్రవంబునుం బోలిన యౌపవాహ్యంబు నారోహించి.87


తే.

ప్రమదనిష్పందతరనేత్రపద్ము లగుచుఁ
బౌరజనులు విలోకింపఁ బ్రకటలీల