పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/330

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అష్టమాశ్వాసము

313


గుడువంబెట్టెనొ బంతికూళ్లకును జాకోరంబు లేపారఁగాన్?

198


శా.

అభ్రాంతంబున సింహికాతనయదంష్ట్రాంకూరయంత్రోద్భవ
శ్వభ్రాళీపతయాళుదీధితి సుధాసారచ్ఛటావాహియై
శుభ్రాంశుండు సహస్రధారకలశస్ఫూర్తిం బ్రవర్తిల్లె హే
లాభ్రాజిష్ణురతిస్మరోద్వహనకల్యాణార్థసంసిద్ధికిన్.

199


క.

పదియేనుదినంబులకుం
బదియే న్గళ లెక్క మేను పరిపూర్ణముగా
బదియాఱవకళ యితనిది
మదిరాక్షి! వృషధ్వజుండు మౌళి ధరించున్.

200


సీ.

ముక్కంటితలపువ్వు మున్నీటిలేఁబట్టి
        కైటభారాతిడాకన్నుదమ్మి
గగనలక్ష్మికి దంతకాండతాటంకంబు
        కలువలవిందు జక్కవలగొంగ
వలరాజు వెల్లెల్లి వనజబాంధవునుద్ది
        శిశిరాంశురత్నంబుచేఁదుమందు
గన్నులపండువు గ్రహసార్వభౌముండు
        సురలయాఁకటిపంట యిరులదాయ


తే.

శ్రీమహాలక్ష్మిసైదోడ శేషభువన
సౌధకలధౌతకలశంబు చందమామ
రాజవదన! కల్యాణపరంపరాభి
వృద్ధి గావించుఁగాత మీవిశ్వమునకు.

201