పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/329

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

312

శృంగారనైషధము


ద్రైయక్షాణిమభూతి సూక్ష్మతరమధ్యా! దేవి! వీక్షింపుమీ.

194


మ.

అలరుంబోఁడి! సహస్రపత్రతులనాహంకారలీలావిశృం
ఖలసౌభాగ్యకళాకలాప మగునీకాంతాస్యముం బోలఁగా
వలదా యీశశికిం గళంకికి మృగవ్యాధోత్తమాంగస్థలీ
వలదాకాశధునీతటావనివనీవానీరకోయష్టికిన్.

195


క.

దేవి! యితఁడు హర్యక్షీ
భావము భజియించి యుండఁ బ్రకృతివిరోధం
బేవెంటఁ గలిగే నొక్కో
కావలమున నకట! సింహికాసూనునకున్.

196


స్రగ్ధర.

నానాధావళ్యసంతా
        నములకును నిదానంబు నా నొప్పు నీరా
కానక్షత్రేశుమేనం
        గలదె యొకకళంకంబునుం గాకతాళీ
యానన్ బైత్రోవ రాఁగా
        హరిహయనగరీహస్తిరాడ్గండపిండ
స్థానాపాదానదాన
        ద్రవనవలవముల్ దాఁకెఁగా కభ్రవీథిన్.

197


మ.

ఉడువీథీహరినీలరత్నమయపాత్రోత్సంగభాగంబునం
గడుగారా మొనరన్ ఝషాంకునకు నంకచ్ఛాయ యన్ కమ్మనూఁ
బిడితోఁ గూడ సుధాంశుబింబ మనునేయిం బాయసాహారముం