పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/328

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అష్టమాశ్వాసము

311


జేర్చి విధి చందురునిఁగా నొనర్చెనేని
లలన! నీమోముసరి సకళంకుఁ డితఁడు.

189


తే.

చంద్రమండల మిది పితృస్థాన మగుట
జనసమావర్జితస్వథాసలిలతిలలు
మంత్రబలమున నెక్కె నీమధ్యమునకుఁ
జంద్రబింబాస్య! లాంఛనచ్ఛాయ గాదు.

190


మ.

ఇదే వీక్షింపు చకోరశాబకనిభాక్షీ! దీర్ఘికాహంసి యి
ప్డుదకాంతఃప్రతిబింబితుం గగనమధ్యోపస్థితుం జంద్రునిన్
మది దర్శించి నిజాధినాథుఁ డనుచున్ వాత్సల్య మేపారఁగా
జదురొప్పంబరిచుంబనంబొనరుచుం జంచూపుటాగ్రంబునన్.

191


మ.

అకలంకాఖిలదీర్ఘికాజలతపస్యత్కైరవశ్రేణికా
ముకుళీభావసమాధిభంగకలనాముగ్ధాప్సరఃకామినీ
వికచాస్యాంబుజ మీనిశాకరుఁడు దేవీ! చూడు మీసాంద్రచం
ద్రిక లేతద్దరహాసచంద్రికలు సందేహంబు లే దెంతయున్.

192


మ.

నవలావణ్యరసంబు పళ్లెరములోనం బోసి యగ్రంబునన్
భవదీయాస్య మొనర్చి యార్చి పిదపం బ్రాలేయరుఙ్మండలం
బు వినిర్మించె విరించి యచ్చిలుమువో పూఁబోఁడి యాచిహ్న మం
బువులం దాతఁడు చేఁ దొలంచు మిసిమిం బుట్టెన్ సరోజాతముల్.

193


శా.

ఛాయామార్గభుజంగహారమును జంచత్తారకామండల
స్ఫాయద్దివ్యకపాలభూషణము జ్యోత్స్నాభస్మగౌరంబునై
యీయాకాశము శంభుమూర్తి యగు త న్నేర్పాటునం దెల్పెడుం