పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/327

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

310

శృంగారనైషధము


తాను వారికి మెచ్చుగాఁ దాల్పఁ బోలుఁ
దెలుపునలుపును నగుమేను నెలఁతి! యితడు.

184


మ.

గణుతింపంగ నితండు పాల్కడలిన్ గారాపుఁబుత్రుండు బ్రా
హ్మణరాజోషధిభర్త నెట్టుకొని సంపాదించినన్ బ్రాఁతి యౌ
మణిమంత్రౌషధము ల్పురావిహితకర్మం బెట్టిదో కాక ల
క్షణకాలుష్యము రాజయక్ష్మమును జిక్కం బెట్టలేఁ డయ్యెడున్.

185


క.

కాలతమతిమిరనీలీ
కాలాగురుసమకళంకకజ్జలపంక
క్షాళనగోక్షీరము లివె
ప్రాలేయకరాంశు లంబరము శోధించన్.

186


తే.

జలదకాళిమఁ బాపంగఁ జాలెఁ గాని
సహజకాళిమఁ బాపంగఁ జాల దయ్యె
శారదారంభవేళ యీచందురునకు
నతివ! యయ్యెడి దౌఁ గానియదియుఁ గాదు.

187


తే.

అస్తమించినయప్పు డీయమృతకరుని
కళలు పదునొక్కఁ డెక్కు రుద్రులశిరంబు
లసమబాణునిదొనఁ జొచ్చు నైదుకళలు
కాంత! యిది సూవె పదియాఱుకళల లెక్క.

188


తే.

అమృతజంబాలముల సందు లదికి యదికి
వేయునక్షత్రముల నొక్కవిధమువానిఁ