పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/324

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అష్టమాశ్వాసము

307


బూవిలుకానిశౌర్యగుణముల్ హరిణాంకుఁడు ముత్తియంబులం
దావడముల్ రచించిన విధంబున రుక్ఖటికాముఖంబులన్.

170


తే.

చామ! యీశానమౌళి నీచందమామ
కొంచెమైయుండునవయవాంకురముకంటె
డాసి గ్రహముండమాల్యమండలమునడుమఁ
గీల్కొనిన రాహువక్త్ర మీక్షించి యొక్కొ?

171


క.

శివునకుఁ జకోరమునకున్
దివిజులనుసు నిచ్చఁ దుహినదీధితి యీతం
డవయవము రుచుల నమృతము
సువిద! తగుం గల్పతరుసహోదరుఁ డగుటన్.

172


ఉ.

అంగద నంకవర్తి హరిణాభ్యవహారవిలోలబుద్ధి యై
మ్రింగు విధుంతుదుం డనెడుమేటిభుజంగమ మీశశాంకుసా
రంగముఁ బాయఁ డీయవసరంబున మేలని మెచ్చియో సుమీ
మ్రింగియుఁ గ్రాయు నచ్చిలువ మెల్త! విధుం గసుగందకుండఁగన్.

173


తే.

లతలక్రీనీడఁ దిలతండులితము లగుచుఁ
గాంత! యీనిండురేఱేనికరము లమరు
నంగుళీకీలితేంద్రనీలాంగుళీయ
కంబులునుఁ బోలె లీలావనంబునందు.

174


తే.

తండ్రి కంభోధికినిబోలె ధవళనేత్ర!
హానివృద్ధులు గల వీశశాంకునకును