పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/321

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

304

శృంగారనైషధము


ప్రభుహారాస్థులభంగిన్
నభస్స్థలిం దారకాగణంబులు వొడిచెన్.

158


మ.

చరమాశానికషోపలాంచలమునన్ సంధ్యాప్రకాశోదయం
బొరఁ గావించి విరించిచేఁ గొనినసూర్యుం డన్పదార్వన్నెబం
గరపుం బూదియకై వియద్విపణి వేడ్కం గాలమన్బచ్చు చె
చ్చెరఁ జెల్లించినగవ్వచౌక మన మించెం దారకాచక్రముల్.

159


నక్షత్రవర్ణనము

మ.

నభ మెల్లం గలయంగ నిండఁ బొడిచె న్సంధ్యావశేషాదృతా
రభటీడంబరతాండవభ్రమరికారంభంబున న్శాంభవీ
ప్రభుపాదాహతి మీఁదికి న్నెగయుచున్ బ్రహ్మాండగోళంబుతో
నభిసంబద్ధము లయ్యెనో రజతశైలాశ్మంబు లన్నట్టుడుల్.

160


సీ.*

చుక్కలో యివి? గావు పురలోకవాహినీ
        విమలాంబుకణకదంబములు గాని
తారలో యివి? గావు తారాపథాంభోధి
        కమనీయపులినసంఘములు గాని
యుడుపులో యివి? గావు మృడునంబరంబున
        దాపించినట్టిముత్యాలు గాని
రిక్కలో యివి? గావు రేచామ తుఱుముపైఁ
        జెరివినమల్లెక్రొవ్విరులు గాని


తే.

యనుచు లోకంబు సందేహమందుచుండఁ
బొడిచె బ్రహ్మాండపేటికాపుటకుటీర
చారుకర్పూరఫాలికాసంచయములు
మెండుకొని యోలి నక్షత్రమండలములు.

161