పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/317

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

300

శృంగారనైషధము


నామనఃక్లేశ ముడుగ నే యార్కి నణఁచి
తమరపతిసూనుఁ గూడి కృష్ణావతార!

134


తే.

దైత్యమర్దన! శ్రీవత్సధారణంబు
పొసఁగు దేనర శ్రీవల్లభుండ వగుట
దామరసనేత్ర! నీవు రాధాప్రియుండ
వకట! రాధేయుఁ జంపించు టర్హమగునె?

135


తే.

కుముదబాంధవ! రేవతీరమణ! భద్ర!
కామపాల! శరన్మేఘగౌరవర్ణ!
త్రిజగతీలోచనోత్సవ! దేవ! నీకు
నందమై యుండు నీలాంబరాకలనము.

136


క.

బలరామకృష్ణసంజ్ఞలు
దెలుపు నలుపు నైనదివ్యతేజంబులతో
నిలమీఁద నవతరించిన
జలజాక్షునినెఱులు శర్మసౌరభ మొసఁగున్.

137


తే.

ఏక! యద్వయవాది! త్రయీవిదూర!
యనవగీతచతుర్విధఖ్యాతిమార్గ!
పంచబాణారి! పడభిజ్ఞ! పరమపురుష!
బుధ్ధ! సంపత్పరంపరావృద్ధి నొసఁగు.

138


తే.

బుద్ధ! నీగట్టిహృదయసంపుటము దాఁకి
కుంఠితము లయ్యె మరునంపకోల లెల్ల
మొద్దువోయికదా యిప్డు మురవిరోధి!
యలరు లెల్లను వర్తులాస్యంబు లయ్యె.

139


తే.

ముఖ్యచతురాననుఁడ వీవు మునిశరణ్య!
గౌణచతురాననుం డలకమలభవుఁడు