పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/316

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అష్టమాశ్వాసము

299


వాలాయముగ విశ్రవసుకూర్మికన్నెకు
        విశ్రవస్త్వము గూర్ప వేడ్కపడితి


తే.

పెద్ద కొలంబు వాసితి ప్రియవధూటి
ననుజు నొకనాఁడు వాసి దేహంబు దొఱఁగి
తెవ్వఁడెఱుఁగును నీచంద మిట్టి దనఁగ
రాజితానేకగుణభద్ర! రామభద్ర!

129


తే.

కామసమ్మోహితక్రౌంచఘాతమునకు
వగచి నీచాటుకవి చెంచువానిఁ గినిసెఁ
గామమోహిత యగునింతిఁ గస్తిపఱుప
ననుజుఁ బురికొల్ని తిది నీకుఁ జనునె రామ!

130


తే.

నందనోద్యానవాటికాంతరముఁ జొచ్చి
వితరణస్పర్ధఁ బోలె దైవతకుజంబుఁ
బెఱికి భువిమీఁదఁ బడవైచి పేర్చినట్టి
విక్రమాలంకరిష్ణు శ్రీవిష్ణుఁ గొలుతు.

131


తే.

శైశవమునాఁడు కర్బరీశకలపాళిఁ
దెచ్చి కాళిందితరఁగల ద్రెవ్వవైతు
భావిబాణభుజాదండభంజనముస
కభ్యసన మయ్యె నీకది యజ్ఞనాభ!

132


చ.

వలపలికన్ను నీకు రవి వారిజలోచన! చందురుండు దా
పలినయనంబు కర్ణుడును బార్థుఁడుఁ దత్ప్రియనందనుండుఁ ద
త్కులజుఁడు వీ రొకం డొకనితోఁ గలహింప సహించి తెట్లొకో?
వలపలిలోచనాబ్జమును వామదృగబ్జము వేఱె యచ్యుతా?

133


తే.

అమరపతిసూను నిర్జించి తార్కిఁగూడి
దైత్యమర్దన! రామావతారవేళ