పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/314

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అష్టమాశ్వాసము

297


క.

గతభువనసర్గసముదయ
ధృతభూవలయాంకసదృశదృఢచరమతనూ
వితతబహుచక్రచిహ్నముఁ
బతగధ్వజ! కపటకచ్ఛపము నినుఁ గొలుతున్.

121


తే.

చించి వెడలినతనురుహశ్రేణిచేతఁ
బద్మజాండంబు కడప పూబంతిఁ బోలఁ
బెరిఁగియున్నట్టికిటిరూపధరుని నిన్ను
ఖురచతుష్టయబిలచతుశ్శరధిఁ గొలుతు.

122


మ.

అతిగంభీరహిరణ్యదైత్యహృదయాహంకారకూపోదరా
పతితస్వర్గరమాసువర్ణకలశప్రత్యుద్ధృతిప్రక్రియా
యతపంచాంగుళలోహయంత్ర మగునీహ స్తంబు వర్ణింతు ను
ద్ధతకంఠధ్వనికుంఠితారిహృదయోత్కంఠా! నృకంఠీరవా!

123


తే.

'భోగి సహవాససంబంధములు భజింతు
భువనధార హస్తంబునఁ బోయు' మనుచు
రెంటమాటల బలిఁ బ్రతారించినట్టి
దంభవామన! మామనస్తాప ముడుపు.

124


మ.

తఱి నాక్రాంతసమ లోక! బలిదైత్యధ్వంసి! యోదేవ? నీ
యఱకా లుద్ధతి రాహుమండలము బ్రహ్మాండంబుతో నొత్తినం
గుఱుగుఱ్ఱం చెడ సంది బిట్టొరలునగ్ఘోరాహి నీ యంఘ్రికిన్
గిఱు జెప్పైనవిధంబు నామనములోఁ గీలించిన ట్లయ్యెడున్.

125


తే.

తిరిగె నఁట జాంబవంతుండు దేవ! నీకు
దైత్యబంధనవేళఁ బ్రదక్షిణంబు