పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/309

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

292

శృంగారనైషధము


చంద్రాతపముతోడ సరియైన వెలిపట్టుఁ
        బుట్ట ముత్తరవాసముగ ధరించి
ప్రక్షాళితము లైనపదియాఱువన్నియ
        కనకంపుగొడుగుఁబాగాలు దొడిగి


తే.

శైవుఁ డగుబ్రాహ్మణబ్రహ్మచారి యిచ్చు
హస్త మవలంబనంబుగ నల్లనడిచి
నియతమౌనవ్రతంబుతో నృపతి సొచ్చె
శాంతచిత్తుఁడై దేవపూజాగృహంబు.

103


శివపూజ

సీ.

అభినవాజ్యసమేధితాఖండదీపంబుఁ
        బుష్పమండలికావిభూషితంబు
ననవద్యబహునివేద్యసమన్వితంబును
        వివిధచిత్రసువస్త్రవిలసితంబు
నఖలతీర్థాంబుపూర్ణార్ఘ్యపాత్రంబును
        గలధౌతరత్నోపకరణచితము
శశికాంతకుట్టిమక్ష్మాకుట్టమితమును
        జందనస్రక్కుశాక్షతయుతంబు


తే.

నయినయద్దేవపూజాగృహంబునందు
భద్రపీఠాసనస్థుఁడై పరమనియతి
నాగమోక్తప్రకారంబు ననుసరించి
శంభులింగంబుఁ బూజించె జనవిభుండు.

104


తే.

పసిఁడిదుత్తూరపుష్పంబు ఫాలనయను
పానవట్టంబుపైఁ బెట్టఁ బార్థివుండు