పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/307

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

290

శృంగారనైషధము


నిష్ప్రతీపం బైననీప్రతాపంబుతో
        హెచ్చుకుందాడె నీరెండవేఁడి


తే.

నీలనీలంబు లైననీనిడుదనెఱుల
యంచుఁ బ్రవహించు చమలగంగాంబుధారఁ
దలఁచుగాక కళిందజాసలిలవేణి
తరళతరవీచికాపూర్వపరిచయంబు.

91


వ.

అని వైతాళికపురంధ్రి పలికిన.

92


తే.

ధరణినాథుండు గేళిసౌధంబు డిగ్గి
జలక మింటికి నేతెంచె సమ్మదమున
నవసరము వేచియున్న నానావనిపులు
దవ్వుదవ్వుల నిలిచి వంచన మొనర్ప.

93


తే.

అంగుళిక్షేపలోచనాపాంగభంగి
విభ్రమభ్రూతరంగసంవేల్లనముల
నాదరంబు ప్రసాదించి యవ్విభుండు
సకలనృపతుల నిజనివాసముల కనిచె.

94


వ.

అనిచి మజ్జనశాల కరిగి.

95


తే.

కలపములతోడి ననయక్షకర్దమమున
నలుఁగు వెట్టించికొని రాజనందనుండు
మహితమృగనాభిపంకంబు మౌళిఁ దాల్చి
జలజలోచన లార్పంగ జలకమాడె.

96


చ.

మహీపతి భామినీకరసమంచితకాంచనకుంభతీర్థవా
ర్లహరులు మూర్ధభాగమున వ్రాలఁగనొప్పె విలోచనోత్సవా
వహమహనీయమూర్తి యయి వారిజలోచనపాదతీర్థవా
ర్లహరులు మూర్ధభాగమున వ్రాలఁగనొప్పుహిమాద్రి కైవడిన్.

97