పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/305

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

288

శృంగారనైషధము


డై యయ్యిందుముఖి నుద్దేశించి పురందరుం డనుసందేహంబు డిందుపడునట్లుగా మహీపురందరుం డిట్లనియె.

80


తే.

మఱచితే నెమ్మనంబులో మెఱుఁగుబోఁడి!
ప్రథమరతికేళి నతిపరిశ్రాంతిఁ బొంది
కూడ రెండవరతికి నూల్కొనని నిన్ను
గ్రీష్మయామిని యని యేను గేలిగొంటి.

81


తే.

నీవు మృదుశయ్యం గపటంపునిద్ర వోవ
నెలఁత! కేల్దమ్మి యిడితి నీనిమ్ననాభి
నప్పు డచ్చోటఁ బులకంబు లంకురింప
నంబురుహనాభి వైనచందంబుఁ దలఁపు.

82


ఉ.

కామిని! ఘర్మ దువులు గస్తురిబొట్టునఁ దోఁగి రేఖలై
గోమలగండపాళికలకోణములన్ దిగజాఱ నంచల
శ్యామల మైనయాత్మవచనాబ్జముఁ జూతుఁగదే మదీయచిం
తామణిదామదర్పణమున న్నెఱిఁ దత్సమయోచితంబుగాన్.

83


తే.

తరుణి! యెఱుఁగవె వీటికాదానవేళ
గురుజనప్రాంతమునయందు గూఢవృత్తి
నాగవల్లీదళంబు నెన్నడుమఁ జీఱి
మడిచి యందిచ్చినపుడు గోరిడుదుఁ గేల?

84


ఉ.

మానిని! భోజనావసరమధ్యమునం గొనియాడ గోస్తనిం
దేనియ సంస్తుతింప వినుతింపను మీఁగడ ఖండశర్కరా
పానక ముగ్గడింపఁ బ్రతిపక్షచటూక్తినిసర్గరోషర
క్తానన మైననీయధర మల్గునొ యంచు మదిం దలంకుచున్.

85


తే.

ఆననం బాదిగా నాభి యవధి గాఁగఁ
బ్రేమ భవదంగకములు చుంబించునపుడు