పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/304

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అష్టమాశ్వాసము

287


ఉ.

నా మది నమ్ముకున్నది విదర్భనరేంద్రతనూజ నిన్ను సు
త్రాముఁడ వంచు నీయరమరంబునఁ బో మన సీదు నీకు సు
త్రాముఁడు గానివానికి బ్రతాపమునం జదలేటిపైఁడికెం
దామరపువ్వుఁ దే వశమె ధాత్రికి మాటలు వేయు నేటికిన్?

75


క.

దంభోళిభాగ్యరేఖా
దంభంబునఁ బ్రస్ఫుటముగ ధరియించెదు హ
స్తాంభోజంబున దేవర
జంభారివె యగుట కేల సందేహింపన్?

76


తే.

లోకపాలుఁడ వస్వల్పలోచనుఁడవు
వజ్రపాణివి దేవతావల్లభుండ
విన్నిలాంఛనములఁగూడ నింద్రుఁడవుదు
నైషధుండ వగుటకుఁ జిహ్నంబు సెపుమ.

77


వ.

మహేంద్రుం డింద్రజాలమాయావిదుండు, స్వయంవరసమయంబునం దెట్లట్ల నలరూపధారియై వచ్చెనో యని శంకించుచున్న యది. మందాకినీకాంచనకమలదానంబు సుమీ యీసందేహంబునకు నిదానంబు.

78


ఉ.

రోయఁ డొకించుకేనియు మరుత్పతి యన్యకళత్రదూషణా
న్యాయము సేయ మన్మథమదాంధత నాశ్రమభూమిఁ గొక్కురో
రో యని కూయఁడే యతఁడు గుక్కుటమై నడిరేయి గౌతమ
ప్రేయసిఁ బొందఁ గోరి తనపెద్దతనంబు జలంబుపాలుగాన్.

79


వ.

నీవు తత్త్వనైషధుండ వైతేని యనన్యసాక్షికంబు లగుశయ్యారహస్యంబు లుగ్గడించి యిప్పంకజాక్షిశంకాకలంకం బపనయింపు మనుటయు మందస్మితసుందరవదనారవిందుం