పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/303

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

286

శృంగారనైషధము


చక్రవర్తిని యగు నయ్యింది దమయంతిం జేరవచ్చి యషడక్షీణమంత్రరహస్యంబున.

70


మ.

వరివస్యానియమం బఖండితముగా వాత్స్యాయనీయాదిక
స్మరశాస్త్రంబులు వింటి నాముఖమునన్ జాణుండు నీభర్త నే
ర్పరివై చిత్తముకీ లెఱింగి సురతప్రాగల్భ్యముల్ సూపితే
సరసీజానన! యన్న నుగ్మలి వయస్యన్ వ్రేసెఁ గెందామరన్.

71


వ.

వ్రేసి యసూయాకుటిలం బగుకటాక్షవీక్షణంబునం దర్జించె, నిట్లు నిర్భర్త్సింపఁబడి వైదర్భిం జూచి రిత్తయలుకఁ దెచ్చుకొని 'యుపదేశగురువ నగునాకు రతిరహస్యవార్త సెప్పవైతి, ధూర్తవై నీవు సెప్పకుందు గాకేమి? నా నేర్పున నీమగనిచేతన చెప్పించెద, నిదె చూడు' మన మఱియుం గొంతతడవు మంతనం బున్నయదియై శుద్ధాంతచారిణి మహీకాంతునితో నిట్లనియె.

72


తే.

'అధిప! వైదర్భి దర్భాంకురాగ్రబుద్ధి
మనతలంపులఁ బోల దీమగువతలఁపు
బాల యనుచున్నవార మిప్పద్మనయన
నిట్టి ప్రౌఢియుఁ గలదె యేయింతులకును?

73


వ. ప్రణయకోపంబులు రతిదీపనౌషధంబులు; పొలయలుక లేక మగవారికి మగువలు బ్రాఁతులు గారు; దీర్ఘంబు లయ్యెనేని యవియే ప్రేమభంగకారణంబులు, గావునం గోపం బింతమాత్రంబు చాలు నని పలికి దేవరమాఱుగా బాదప్రణామంబు సేయంబోయి లీలాకమలంబున మొత్తువడితిఁ, బడుదుఁగాకేమి? యమ్మత్తకాశినిచిత్తం బెఱింగి నచ్చితి నవధరింపుము.

74