పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము 13


చ.

అరయిక గల్గి భూమివలయం బఖిలంబుసు నీతి బాధలం
బొరయక యుండ నానృపతి పుంగవుఁ డేలుచు నుండ నొండుచో
నిరవయి యుండ కుండుటఁజుమీ యతీవర్షము లాశ్రయించెఁ ద,
త్పరనరనాథయూథవనితాజనతానయనోత్పలంబులన్.

52


ఉ.

కొం డని వేడ్కతోఁ బసిఁడికొండ ధనార్థుల కెల్లఁ బంచి యీ
కుండుట దానధారకుఁ బయోనిధు లెల్ల వ్యయింపలేమి యీ
రెం డపకీర్తులం చల ధరించినవాఁడు ప్రదానశీలుఁ డా
తం డిరువాయ గా ముడికి దార్చిన వెండ్రుక లన్మిషంబునన్.

53


చ.

నియమవిచిత్రభంగి మహనీయుఁడు భూమివిభుండు మిత్రజే
తయును నమిత్త్రజేతయుఁ బ్రతాపగుణంబున నీతిఁ జూరదృ
ష్టియును విచారదృష్టియు, నటే! పరిపంథిమహీశులట్ల త
ద్భయమున భేత్తృతాగుణము వాసెనొ కాక విరుద్ధధర్మముల్.

54


మ.

ధన నేకాంఘ్రికనిష్ఠికాంగుళమ యాధారంబుగా నిల్చి ని
ర్భరలీలం గృతవేళ నెట్టన యధర్మంబుం దపస్విత్వముం
బొరసెం దక్కినవార లెవ్వరు తపంబుల్ సేయ! రమ్మేదినీ
శ్వరుసామ్రాజ్యమునందు ధర్మము చతుష్పాదంబునం గ్రాలఁగన్.

55


క.

ఆరాజు విజయలక్ష్మికి
నీరాజన మాచరించు నిర్దగ్ధదిగం
తారాతిరాజనగరీ
దారుణవైశ్వానరప్రదక్షిణశిఖలన్.

56