పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/290

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అష్టమాశ్వాసము

273


దానం జంద్రుఁడు పశ్చిమాశకు శశత్రాణార్థమై యేఁగె ను
డ్డీనం బయ్యె నుడువ్రజంబు పరిపాటిం బారువాలో యనున్.

8


క.

లఘుగతి ననూరుసారథి
విఘటితతిమిరుఁ డయి వీఁడె విచ్చేసె దివిన్
మఘవపురప్రాసాద
ప్రఘాణకప్రాంగణము లుపఘ్నంబులు గాన్.

9


చ.

గ్రహములు నిర్జరీసురతకాలవిసూత్రితహారరత్నసం
గ్రహములు మేఘవీథి యనుకౌతుకమందిరచత్వరంబునన్
బహుకరమార్జనావిధి ప్రభాతముఖంబునఁ బాయఁ దట్టె ని
ప్డహహ భుజిష్యవో నియతి! యంతక యారసి చూడవచ్చినన్.

10


సీ.

ఆమ్నాయశాఖాసహస్రవివర్తంబు
        లుడురాజకల్యాణహోమవహ్ను
లాకాశహర్ష్యాగ్రహస్తదీపంబులు
        ప్రాలేయజలరాశిబాడబములు
చక్రవాకమనోవిశల్యౌషధంబులు
        దశదిశాకుంకుమస్థాపకములు
రాజమండలకాంతిరాజయక్ష్మము లంధ
        కారవేదండకంఠీరవములు


తే.

పద్మవననిర్ణిబంధనబాంధవములు
కైరవాకరసమ్మోహకారణములు
సవితృమణిపావకేంధనసామిధేను
లెగసె నుదయాద్రి యవుల నీరెండకొనలు.

11


క.

పసిపాప యెండకొనలను
మసమసకనియిరులుఁ గలసి మన మలరించెన్