పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/285

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

268

శృంగారనైషధము


మేలుకొని బాహ్యరతిలీల మించి మించి
దంపతులు గ్రీడసల్పిరి తనివి సనక.

190


సీ.

ప్రాణేశునొసలిలాక్షాంకంబు వొడ గాంచి
        ముసిముసినవ్వుతో మోము మలఁచు
నేల నవ్వితి? చెప్పు మిప్పు డం చడిగిన
        నధిపుచేతికి మించుటద్ద మిచ్చు
మఱుపెట్టి చనుదోయి మదనాంకములు సూచుఁ
        దనునవ్వు విభుఁజూపులన యదల్చు
రాజుచేఁ జికురభారము సెజ్జ మోవంగ
        మ్రొక్కించుకొనుఁ బాదములకు నలిగి


తే.

రుద్రమూర్తిజిగీషానురూపకలన
కతనుఁ డేకాదశాకృతి యైనభంగిఁ
జరణనఖదర్పణములందు ధరణివిభుఁడు
లీలఁ బ్రతిబింబితుండుగా లోలనయన.

191


సీ.

దంతక్షతవ్యథాదాయికాస్యమునకు
        దంతక్షతవ్యథ దండు వయ్యెఁ
గుచకుంభమర్దనక్రూరకర్మం బైన
        కరము పాదము లొత్తి కరుణ వడసె
దీప మార్చినయఫ్టు దీప్తిసూపినకల్ల
        మౌళిరత్నము మ్రొక్క మాన్చికొనియె
నొ త్తినతప్పు వో నుడిపెఁ గ్రీడాశ్రాంతి
        నమృతంబు గురిసి దివ్యాభరణము


తే.

మోస గాకుండ నపరాధములకుఁ దగిన
శాస్తి యన్నింటి కిబ్భంగి సంభవించె