పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/284

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సప్తమాశ్వాసము

267


కలాపకింకిణీకలకలంబునుఁ గులుకుటెలుంగులం గలసి సకినలకీలుఁబఱపులచప్పుళ్లు విప్పు సేయం గ్రమంబున విచ్ఛిన్నహారమండలం బగుసురతాండవంబునకుం గళాసిక యగు పారవశ్యంబునం గుసుమకార్ముకనర్మకర్మకాండకేళీసమాపనాశర్మసారంబు సమసంవిభాగంబుగాఁ బంచికొని యనుభవించుచు నిశ్వాసధారాసారంబుల వాసాగారం బధివాసించుచు నెడనెడం బ్రియనఖక్షతార్పణంబులు ఫాణితంబునం దొనర్చిన మరి చావచూర్ణంబులం బోల నర్ధనిమీలితనయనతారకంబునుఁ బ్రస్వేదబిందుకందలితనాసికాశిఖరంబునుఁ జర్వణాధౌతబింబాధరశయాళుయావకంబును సామిలుప్తలలాటతిలకంబును నగువదనకమలంబు హృదయవల్లభు వక్షస్థలైకదేశంబునం జేర్చె నప్పు డమ్మిథునంబు.

187


మహాస్రగ్ధర.

సరి యాతాయాతరంహ
        శ్చలకలితరతశ్రాంతినిశ్వాసధారా
పరిషద్వ్యామిశ్రభావ
        ప్రవిఘటితమిథఃప్రాణభేదోదయంబై
యొరిమన్వక్షోజుపాళీ
        యుగకరిమకరీయుగ్భుజామధ్యచిహ్నా
భరణవ్యక్తైకభావో
        భయవిలసితహృద్భాగమై నిద్రవోయెన్!

188


వ.

మఱియును.

189


తే.

సురతపారవశ్యంబులఁ జొక్కి చొక్కి
కేళినిద్రాసుఖంబులఁ దేలి తేలి