పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/283

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

266

శృంగారనైషధము


తే.

సతతతాంబూలభోగకషాయితములు
నుదయభాస్కరనవసౌరభోల్బణములు
నయినయధరామృతముల నింతియును బతియుఁ
జలిపి రన్యోన్యమధుపానలలితకేళి.

184


చ.

అవహితభావభావితసహస్రకరామృతభానుమండలుం
డవుచు నసమ్మతక్షణసమభ్యుదితం బగుభావలాభలా
ఘవము మదిన్ జయించి ప్రియకాంత రసాంతరసన్నిరుద్ధమా
ర్దవఁ గరఁగించుచున్ గరఁగె రాజు సమంచితపారవశ్యుఁడై.

185


తే.

భాగ్యవశమున భావలాభంబు లపుడు
రెండుసమమైనఁ గుసుమకోదండనర్మ
కర్మకాండసమాపనశర్మసార
సంవిభాగంబు సమమయ్యె సతికిఁ బతికి.

186


వ.

ఇవ్విధంబున నవ్వామ వామపాదతలవిలుప్తమన్మథశ్రీవిలాసుం డైనయవ్విలాసివలనం బ్రథమపరిహాసంబునం బతంగపుంగవగవీహైయంగవీనరసరసాయనాస్వాదప్రరూఢంబునుఁ జిరకాలావస్థానసుస్థిరంబును వివిధవిఘ్నపరంపరానిస్తారనిరంకుశభాగ్యోదయంబును సౌభాగ్యగర్వసర్వస్వసహాయంబునునైన నిజానురాగంబునకుం దగి వ్రీడాజితమన్మథంబులును దుల్యలజ్జాస్మరంబులును గందర్పవిజితమందాక్షంబులును నగుకేళీవిశేషంబులం గుచకుంకుమపంకంబుచేతను నున్ముంగురులచిన్నిపువ్వులచేతను నడుగునెత్తమ్ముల కొత్తలత్తుకచేతను బింబాధరంపుఁదాంబూలరసరాగంబులచేతనుం బర్యంకభాగంబు దేటపఱుపం దులాకోటీరటనంబును గంకణఝణఝణత్కారంబుసు మేఖలా