పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/281

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

264

శృంగారనైషధము


దైన్యంబు దోఁపఁ బ్రార్థన సేసి తుదిఁబొంచి
        బలిమి సొంపునన చుంబన మొనర్చు
'వదనారవిందాసవము ప్రసాదము సేసి
        నను నేలికొంటి గా'యనుచు మెచ్చు
'ననుఁగుభృత్యునకు నీపని యర్హ మగు' నంచు
        నూరుసంవాహనం బొయ్యఁ జేయు


తే.

'నేల కుసుమాస్త్రుకేలికి నింత వెఱవ!
వెఱవ కేనేమి నీసఖీవితతి యేమి?'
యనుచుఁ దగ బుజ్జగించి హాస్తాంబుజమున
వలపుఁగీలు దెమల్చు భూవల్లభుండు.

176


సీ.

పతిపాణిపల్లవచ్యుతనీవిబంధన
        వ్యగ్రబాలాహస్తవనరుహంబు
ధవకృతాధరబింబదశనక్షతివ్యథా
        భుగ్నలీలావతీభ్రూలతంబు
ధరణినాయకభుజాపరిరంభమండలీ
        గాఢపీడితవధూఘనకుచంబు
వరనఖాంకురమృదువ్యాపారపులకిత
        నీరజాక్షీనితంబోరుయుగళి


ఆ.

యస్తి వామ్యభార మస్తి కౌతూహలం
బస్తి ఘర్మసలిల మస్తి కంప
మస్తి భీతి యస్తి హర్ష మస్తి వ్యథం
బస్తి వాంఛ మయ్యె నపుడు రతము.

177


చ.

కుతుకమునం గురంగమదకుంకుమచర్చ వహించి నీలలో
హితరుచు లై స్వయంభు లయి యీహితసౌఖ్యవిధాయు లైన య