పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము 11


ప్రకరసభాభగణమహా
సుకవిజనానీకవినుతశుభచరితునకున్.

41


క.

చెంచిమలచూడకారున, కంచితకరుణాతరంగితాపాంగునకున్
జంచలనయనాకలకిల, కించితలీలావిలాసకేళీరతికిన్.

42


క.

హాటకగిరిధీరున కరి, తాటంకవతీకపోలతలకరిమకరీ
పాటచ్చరకఠినధను, ర్జ్యాటంకారునకు మన్మథాకారునకున్.

43


క.

శ్రీమహితు పెట్టసుతునకు, వేమక్షితిపాలరాజ్యవిభవకళార
క్షామణికి సింగసచివ, గ్రామణికిం బాండ్యరాజగజకేసరికిన్.

44


వ.

అభ్యుదయపరంపరాభివృద్ధిగా నాయొనర్పంబూనిన యిమ్మహాప్రబంధంబునకుం గథానాయకుండు.

45


కథా ప్రారంభము

నలమహారాజవర్ణనము

సీ.

తపనీయదండైకధవళాతపత్రితో
        ద్దండతేజఃకీర్తిమండలుడు
నిర్మలనిజకథానిమిషకల్లోలినీ
        క్షాళితాఖలజగత్కల్మషుండు
వితతనవద్వయద్వీపనానాజయ
        శ్రీవధూటీసమాశ్లిష్టభుజుఁడు
నిఖిలవిద్యానయీవృత్తరంగస్థలా
        ౽౽యతనాయమానజిహ్వాస్థలుండు


తే.

ప్రస్తుతింపంగఁ దగుసముద్భటకఠోర
చటులగుణటంక్రియాఘనస్తనితఘోష