పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/274

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సప్తమాశ్వాసము

257


ఉ.

కైశికవృత్తి యొప్పఁ గ్రథకైశికరాజసుతావివాహదీ
క్షాశుభవస్తుసంయుతము గా బయకారు లొనర్చినట్టిప్రా
వేశికమంగళధ్రువలు వీనుల కింపుగఁ బాడి రంగనల్
దేశివిధంబు మార్గమున తేటయు నొక్కట సాళగింపఁగాన్.

146


వ.

అనంతరంబ వధూవరులు లౌకికవైదికాచారపారంగతు లగుపెద్దలపనుపున గృహప్రవేశసమయోచితంబు లగుమంగళాచారంబులు ప్రవర్తించుచుండి, రప్పుడు వివిధశిల్పకల్పనానిపుణు లగుశిల్పిజనులు సుపర్వపర్వతశిఖరోత్సేధం బగు విహారసౌధం బలంకరించి రందు.

147

విహారసౌధవర్ణనము

క.

ఒకచోటఁ బువ్వుఁబందిరి
యొకచోఁ జప్పరము దూఁగుటుయ్యెల యొకచో
సకినల గిలిగిలిమంచం
బొకచోఁ గప్పురపుఁ బలుఁగుటోవరి యొకచోన్.

148


సీ.

ఒకచోట సాలభంజిక గీలు వన్నిన
        మురిపెంపురవగొండ్లి పరిఢవించుఁ
గుడ్యగర్భాగారగూఢ యై యొకచోట
        నలవోక నొక్కపద్మాక్షి పలుకు
నొకచోట జలయంత్రయుక్తి నీలపుఱాల
        మొగులు చల్లనిచిన్నిముసురు గురియు
నొకచోటఁ బగలుచంద్రికలు గోయుచు నుండుఁ
        జంద్రకాంతోపలస్తంభవితతి


తే.

రమణఁ బోషితరాజకీరములతోడ
నొక్కచోట విటంకనిర్యూహపంక్తి