పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/259

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

242

శృంగారనైషధము


వచ్చుట యాదిగాఁ గలవిశేషంబుల దేవతాప్రభావంబులు భావింపం దగదె? యివ్విధంబునం బ్రల్లదంబు లాడెదరు గాన మిము నాలుకలుఁ గోయక సెలవులు వ్రీల్పక ప్రాణంబులు గొనక యెట్లు సైరింపవచ్చు?" ననిన భయం బంది యవ్వందిజనంబులు బృందారకులకు నమస్కరించి యి ట్లనిరి.

88


మ.

బలభిద్వహ్ని యమప్రచేతసులకుం బ్రహ్మాయు వే మెల్లనుం
గలిభూపాలునియొద్దిపాఠకుల మీకైవారదుర్భాషణం
బులకుం గాని యతండు మెచ్చఁడు దయాబుద్ధిం పరాధీనవృ
త్తుల నిర్పేదల మముఁ గావఁదగు నీద్రోహంబు లేకుండఁగన్.

89


సీ.

వందిజాతులము మావాచాటతాటోప
        మునకు నల్గకు మయ్య యనిమిషేంద్ర!
యనపరాధులము మాయందు నక్కటికంబు
        పాటింపు మయ్య కృపీటజస్మ!
పరతంత్రులము మాయబద్ధవాక్యములకుఁ
        దప్పు పట్టకు మయ్య ధర్మరాజ!
యాశార్తులము మా యహంకృతిస్ఫురణకు
        నెరసు లేరకు మయ్య వరుణదేవ!


తే.

భయము గొందుము నిర్ఘాతపాతమునకు
దలఁకుదుము భీషణోల్కాప్రవాహమునకు
జంచలింతుము పటుదండచండిమలకుఁ
బగులుదుము పాశవల్లరీబంధములకు.

90


వ.

అని యంజలిపుటంబులు లలాటంబున ఘటియించి యచ్చాటుకారులు గైవారం బుడిగి యూరకుండి రనంతరంబ.

91