పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/254

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సప్తమాశ్వాసము237


రాజు ప్రవర్తించిన పే
రోజన గురుతల్పగమన ముచితము మీకున్.

68


క.

ఏకార్యంబు సుఖోత్తర
మాకార్యము సేయ నర్హమగునెడ సుకృతం
బాకాంక్షింతురు సురతము
నాకాంక్షింప రది యేమి యవనీవిబుధుల్?

69


చ.

మలిచినరాలయందుఁ గుసుమంబులు వోయఁగ మీఁద నెన్నఁడే
ఫల మొకనాఁడు గల్లు ననుపల్కది యెవ్వడు నమ్మినాఁడు? కో
మలవనరాజిలోనఁ గుసుమంబులు గోయుట యొప్పు డప్పుడే
ఫలములు వోవొ పోవునొ యుపాసకులార! తలంచి చూడుఁడా.

70


తే.

అన్యదేహాప్తి సందేహ మైనయెడనుఁ
గలుషములు మాన నెబ్భంగి వలయునేని
విడుఁడు యాగంబు లో వేదవిప్రులార!
జంతుహింసామహాదోషసంశయమున.

71


తే.

స్మృతులయందు బలాత్కారకృతము లెల్ల
నకృతములుగా విధించినాఁ డట్టె, మనువు
బలిమి బ్రాహ్మణులార! పాపములు సేయుఁ
డేమి సేసినఁ జేయ రయ్యెదరు మీరు.

72


సీ.

ఐకమత్యంబు లే దఖిలశాస్త్రములకు
        నిగమంబు లొకజాడ నిలువ కాడు
నాగమంబులత్రోవ యది యొండుచందంబు
        పంకంబులోని కంబంబు తర్క