పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/253

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

236

శృంగారనైషధము


బప్రమాణంబు; వేదమర్మభేదంబునఁ గదా బోధిసత్త్వుండు సత్త్వహేతువుగా జగం బస్థిరంబని సమర్థించె నెద్దియెద్ది సత్తద్ది యద్దియధ్రువం; బగ్నిహోత్రంబుం ద్రయీతంత్రంబు ద్రిదండంబున్ భస్మగుంఠనంబు బుద్ధిపౌరుషహీను లగుపురుషులకు జీవితోపాయంబులు; స్వచ్ఛందంబు ధర్మంబు; కామదేవుండ దైవంబు; మరణంబె యపవర్గంబు; భస్తీభూతంబగు భూతంబునకుం బునరాగమనంబు గల దనుట భ్రాంతిగాదె? యామ్నాయంబు లేమి యెఱుంగు? నెఱింగెనేని “కోహి తద్వేద యద్యముష్మిన్ లోకే౽స్తి వా న వేతి” యని సందేహించునే యని వెండియు.

64


క.

తారు దముఁ గాచుకొనరే
యీరసమునఁ గావఁ బోదు రింతుల వంశా
చారస్థితి డాంభికు లగు
వారు మరుఁడు దమకెకాని వారికి లేఁడే?

65


క.

శతమన్యునంత ధర్మ
స్థితి యెఱిఁగినవాఁడు గలఁడె త్రిభువనమునయం?
దతనియహల్యాజారత
యితరులజారత కనుజ్ఞ యిచ్చుట గాదే?

66


క.

మారుఁడు దుర్వారుఁడు సం
సార మిది యనాది వంశసంరక్షణ మం
భోరుహవదనలచేతిది
యేరూపున జాతిశుద్ధి యేర్పఱుప నగున్?

67


క.

రాజానుమతము ధర్మము
రాజు నిశాకరుఁడు మీకు బ్రాహణులారా!