పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/250

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సప్తమాశ్వాసము

233


ధనముగాఁపున్నదయ్యాల దఱుమువారు
బలిసి లోభంబు నిరువంకఁ గొలుచువారు.

53


మ.

కమియం బాపము లొండు రెండు వరుసన్ గల్పింపఁగాఁ జాలు కా
మము క్రోధంబును నిచ్చ మెచ్చక యహంభావంబుతో నుండుఁ బం
చమహాపాతకసంగ్రహైకఘటనాచాతుర్యధుర్యంబు లో
భము లోభంబు గదా గుణద్విరదరాట్పంచాస్య మూహింపగన్.

54


సీ.

ఇన్ని యింద్రియములు నెవ్వానికి గృహంబు
        లట విశేషంబు జిహ్వాంచలంబు
సంప్రార్థనాదీనచాటూక్తి యెవ్వాని
        కాజన్మసంసిద్ధ మైనమతము
పాత్రహస్తములపైఁ బడుదానజలవృష్టి
        వారించు నెవ్వాఁ డవగ్రహ మయి
అన్యవిత్తాపేక్ష, యాత్మవిత్తాపరి
        త్యాగ మెవ్వనియంతరంగగుణము


తే.

జారచోరాదిధూర్తవిహారభూమి
దైన్యకార్పణ్యజలరాశిధవళకరుఁడు
కలిమహారాజు నెచ్చెలికాఁడు లోభుఁ
డతఁడు సురలకు జోహారు వనుచు మ్రొక్కె.

55


వ.

అనంతరంబ.

56


మోహుఁ డెదురుపడుట

మ.

తనకుం బట్టపురాణివాస మగుమిథ్యా దృష్టిచే సేతఁ గీ
ల్కొన హత్తించి విరించిముఖ్యదివిషత్కోటి న్విడంబించుచున్
ఘనమార్గంబున నేగుదెంచెను మహాకాయంబు మోహంబు మో