పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/248

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సప్తమాశ్వాసము

231


గుటిలమై చిమ్మచీకటి సంఘటించుచు
        నిటలభాగమున భూకుటి నటింప
నత్యంతగాఢదంతాగ్రపీడనమునఁ
        దొట్టవాతెఱనెత్తు రుట్టిపడఁగఁ


తే.

గటములద్రువంగ మీసాలు గత్తరిల్లఁ
గంఠ కుహరంబునందు హుంకార మెసఁగ
నింగి నేలయుఁ దాటింప నంగలించు
పగిది నేతెంచెఁ గ్రోధంబు గగనవీథి.

46


స్రగ్ధర.

ఆక్రోశాక్రోశఘోషం
        బయి వికటకఠోరాట్టహాసాస్పదం బై
వక్రభూవల్లరీసం
        వలనభయద మై స్ఫారనిశ్వాసధారా
చక్రం బై రక్తరూక్షే
        క్షణ మయి విగతక్షాంతియై నిర్ణయంబై
యాక్రోధం బభ్రవీథిన్
        హఠగతి నమృతాహారులన్ ధిక్కరించెన్.

47


ఉ.

ఈసునఁ బుష్పసాయకునియేటునకుం గడుదూర మైనదు
ర్వాసుని నెమ్మనంబునఁ దిరంబుగ మన్నెము డన్ని రాజ్యసిం
హాసన మెక్కకుండఁ దను నాఁగిన క్రోధముఁ జూచి భీతిమై
వాసపుఁ డొయ్యనొయ్య నఱ వ్రాలిచె ఱెప్పలు వేయుఁగన్నులన్.

48


తే.

మండు నఁట దాను హృదయమర్మములఁ దవిలి
కన్నుఁగవ నంధకారంబు గవయు టెట్లు?