పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/246

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సప్తమాశ్వాసము

229

ఇంద్రాదులకు మన్మథుఁ డెదురుపడుట

మహాస్రగ్ధర.

కని రంతంత న్నభోమా
        ర్గమున ఘనతమస్కాండసందేహసంపా
దనలీలాజాగరూకా
        తనువికటతనూధామధూమాయితంబున్
వనరాశ్యంతస్తరంగ
        ధ్వనిసమధికదుర్వారకోలాహలంబున్
జనసందోహంబు భూషా
        చ్ఛవిధగధగితాశాకటాహోదరంబున్.

38


తే.

ఇరులు గవియుచు నేరాళ మెట్టయెదుర
నల్లనల్లన నేతెంచె నల్లమంది
గరిమ నాకాశచరుల కాకాశవీథి
గదలి యెదురుగ వచ్చెనో కాక యనఁగ.

39


వ.

ఆజనసమూహంబు ముందట.

40


సీ.

రతిదేవి నెవ్వీఁగు రారాపుఁజన్నులు
        గడకన్నులకు నింపు గడలుకొలుప
గడుసైనపూవింటఁ గూడి కమ్మనితూపు
        కటకాముఖపుఁగేలఁ గరము మెఱయ
గటిమండలంబుపైఁ గనకంపుఁజెఱఁగుల
        జిలుఁగుఁబచ్చనిపట్టుఁజేల మమర
నాలీడపాదవిన్యాసంబు శృంగార
        వీరాద్భుతములకు విందు సేయఁ


తే.

జిన్ని చిగురాకుఁజేర్కోలఁ జేతఁబట్టి
పేరుటామని రాచిల్కతేరు నడుప