పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/243

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

226

శృంగారనైషధము


సీ.

నిరుపమానస్వయంవరమహోత్సవమును
        మధుపర్కసత్కారమంగళంబుఁ
గమనీయతరకరగ్రహణహోమంబును
        విహరణాగారప్రవేశవిధియు
నుభయబంధుభుజిక్రియోపచారంబును
        బ్రాస్థానికస్వస్తిభాషణంబు
హరణార్థసంభారహారికాకృతియును
        నగరసంవేశనానందకళయు


తే.

ననెడువృత్తాంతముల నొప్పునధిపచరిత
మాదిమధ్యావసానంబు లవధరించి
యమరముఖ్యులు గురియించి రలరువాన
యన్నిదినములు దా రున్కియచ్చుపడఁగ.

24


తే.

వికచపౌరాంగనాపాంగవీక్షణములు
హర్షితామరకృతపుష్పవర్షములును
గురియ నృపవీథి నరిగి భూవరుఁడు సొచ్చె
నీరజాక్షీసమేతుఁడై నిజగృహంబు.

25


ఇంద్రాదులు స్వర్గమునకు మరలుట

వ.

అట విబుధులు వృథాప్రయోజనం బైనవసుధాధావనప్రయాసఖేదం బనుభవించి పయోధిపాథస్తరంగంబులుం బోలె వచ్చిన త్రోవయ పట్టి మరలి రప్పుడు.

26


తే.

స్ఫటికభూమీధ్రములమీఁదఁ బ్రతిఫలించు
నర్కబింబంబులునుబోలె నమరవరులు
గనకరథములమీద నాకాశవీథిఁ
జారునైసర్గికప్రభాసౌష్ఠవమున.

27