పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/241

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

224

శృంగారనైషధము


తే.

ఉభయవంశలలామ యయ్యుత్పలాక్షి
యత్తవారింటి కరిగెడునవసరమున
మాతృజనకసఖీజనభ్రాతృవిరహ
మధిపతిప్రేమజలరాశి కౌర్వ మయ్యె.

13


వ.

ఇవ్విధంబున సంబంధిబంధుజనంబుల సముచితప్రకారంబుల వీడ్కొలిపి కతిపయప్రయాణంబుల.

14


సీ.

ప్రణధిలోకానీతపరితోషవార్తాభి
        నందితామాత్యబృందారకంబు
రాజవీథీమహాప్రాసాదశిఖరాగ్ర
        కీలితాలంకారకేతనంబుఁ
గ్రంథకైశికాధీశకన్యావలోకన
        వ్యగ్రపౌరవధూసమాకులంబుఁ
గస్తూరికాలేపకర్పూరరంగవ
        ల్ల్యభిరామమందిరప్రాంగణంబు


తే.

సారసారమసారాశ్మతోరణాంశు
చూర్ణకుంతలమాలికా భమాన
గోపురశ్రీలలామంబుఁ గూర్మిపురము
డాయ నేతెంచె నిషధభూనాయకుండు.

15


తే.

కలయ నేతెంచి నైషధక్ష్మావరుండు
దివుటఁ బురలక్ష్మిపై వ్రాలుదృష్టిఁ దివిచె
నాత్మ నొక్కించుకయుఁ బరాకయ్యెనేనిఁ
బ్రాణపల్లభ దన్నేమియనునొ యనుచు.

16


చ.

ఎదురుగ నేఁగుదెంచిరి మహీపతికిం బురివారు సర్వసం
పదలు ప్రమోదవైభవశుభస్థితియు న్నెరయంగ మిండతు