పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/239

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

222

శృంగారనైషధము


ఉ.

అక్షయరాజ్యవైభవరమానుభవాభినవప్రభాసహ
స్రాక్షుఁడు గుండినాధిపతి యాత్మసుతారమణు న్వినీతతా
లక్షగుణీభవద్గుణకలాపుని నైషధునిన్ వరాటదే
శక్షితిమండలావధిగ సమ్మతి నంపె సుతద్వయంబుతోన్.

5


తే.

ఆత్మమండల మవధిగా ననుచరించి
యవనినాథుఁడు జామాత ననిపి మరలె
నాప్రతీరంబు గంధవాహంబు ననిచి
మరలిపోవుతటాకంబుతరఁగవోలె.

6


వ.

అప్పుడు నిజవియోగజనితక్లేశంబునం గన్నుల బాష్పాంబుకణంబు లురలఁ బ్రణామంబు సేసి తలవాంచియున్న కూఁతుం గౌఁగిలించుకొని గద్గదస్వరంబునఁ దండ్రి యిట్లనియె.

7


మ.

గురువన్నన్ ధన మన్నఁ బుణ్య మనినన్ గోత్రోదయం బన్న దే
వర యన్న న్మన మన్నం దుష్టి యనినన్ వాత్సల్య మన్న న్నిజే
శ్వరుఁ డన్నం బరమోపకార మనినన్ సర్వంబు నన్నం దలో
దరి ! నీకు నిషధాధినాథుఁడె సుమీ తథ్యంబుగాఁ జెప్పితిన్.

8


సీ.

పాటించి కొలువుము భవనదైవతముల
        సవతులఁ గొనియాడు సఖులఁ బోలె
నారాధనము సేయు మత్తమామల నెప్డు
        పరిజనంబులమీఁదఁ గరుణగలుగు
యలుగకు కోపించినపుడు నాథునితోడ
        మదిలోన నుబ్బకు మన్ననలకుఁ
దోడికోడండ్రతోఁ గూడి మాడి చరింపు
        దాసీజనముఁ బ్రోవు తల్లికరణి