పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/238

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీరస్తు

శృంగారనైషధము

సప్తమాశ్వాసము

శ్రీరెడ్డివేమవిశ్వ
రమణకృపావిశేశసమధిగతైశ్వ
ర్యారూఢవిభవశృంగా
మారారిపదాబ్జభృంగ! మామిడిసింగా!

1


నలుఁడు దమయంతీసహితుఁడై నిజరాజధాని కేఁగుట

వ.

వినుము.

2


తే.

పయన మై స్వపురోహితప్రవరుఁ డైన
గౌతముండు ప్రస్థానసంగతికిఁ దగిన
మంగళాచార మొనరింప మహివరుండు
శిబిర మెత్తఁ బడాళ్ళకుఁ జెప్పఁ బనిచె.

3


ఉ.

పుట్టిననాఁటగోలె నొకప్రొద్దు నిజాంకతలంబుఁ బాయకు
న్నట్టియనుంగుఁగూఁతు దమయంతి గడుంగడుదూర మన్పుచో
నిట్టవిషాద మాత్మ నుదయింపదు కూరిమియల్లు నంపుచో
నెట్టివిషాద మాత్మ నుదయించెనొ మామకు నత్తగారికిన్.

4