పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/233

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

216

శృంగారనైషధము


తే.

పచ్చఱామానికంబులపళ్లెరములఁ
బచ్చ గందనికూర లేర్పడమిఁ జూచి
పెట్ట రని పెండ్లి పెద్దలు పెడము వెట్టఁ
బెట్టుటకును నంగనలకుఁ బట్టెఁ దడవు.

122


క.

అరుదుగ నపు డొక్కొకయెడ
మరకతమణిపాత్ర గగనమండల మయ్యెన్
జిరువడములపాసెము శశ
ధరుఁ డయ్యెం జుక్క లయ్యె ద్రాక్షఫలంబుల్.

123


సీ.

అమృతరసోపమం బైనకమ్మనియాన
        వాలపాయసము జంబాల మయ్యె
మంచులప్పల మించు మండెంగమడుపులు
        పొరలి తెట్టునగట్టు నురువు లయ్యెఁ
గప్పురంబులయొప్పుఁదప్పుపట్టఁగఁజాలు
        ఖండశర్కరలు సైకతము లయ్యె
గరుడపచ్చలచాయఁ గలపచ్చగందని
        కూరలు శైవలాంకురము లయ్యె


తే.

నొలుపుఁబప్పులతీరంబు లురలఁబడగఁ
బూరియలు లడ్డువంబులు పొగలి పాఱ
విమలశాల్యోదనంబుపై వెల్లి సూపు
నాజ్యధారాప్రవాహసాహస్రములకు.

124


ఉ.

ఆదరణంబుతో నభినవాజ్యవిపాండురఖండశర్కరా
క్షోదసమన్వితంబుగ విశుద్ధహిరణ్మయభాజనంబులం
బైదలు లర్థిమై నిడఁగ బంధుజను ల్భుజియించి రన్నపూ
రాదరహాసచంద్రకిరణంబులఁ బోలెడుపాయసాన్నముల్.

125