పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/231

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

214

శృంగారనైషధము


ఉ.

అవ్వలిదిక్కు మో మయి ప్రియంబున నొండులతోడ ముచ్చటల్
ద్రవ్వుచు నొక్కకోమలి పరాకున నుండఁగ ధూర్తుఁ డొక్కరుం
డివ్వల వచ్చి వంచనమెయిన్ నునుమించు మెఱుంగుటద్దము
న్నవ్వుచుఁ బట్టే దాని చరణంబులకు న్నడు మైన మేదినిన్.

113


తే.

‘ఓమెయేమె యిదేమేమె లేమ! యేమె
మేఘపుష్పంబుఁ దే?’ వంచు మేలమాడ
‘మేమె మే మేలు దఱ చయ్యె మేలు మేలు
మేఁక మేఁ’ కన సభవారు మిగుల నగిరి.

114


ఉ.*

లాలనఁ గ్రొత్తబెబ్బులికళాసము వెట్టిరి యాసనంబుగా
గోలయు సాధు వైనయొక కోమటికిన్ నిషధేంద్రబచ్చుకున్
మేలపుమైవడిం దమసమీపఫుధూర్తులు తత్పురస్స్థలాం
గూలత యవ్వణీక్కునకుఁ గోశవిజృంభణశంక సేయఁగన్.

115


తే.

పెడమరలి చూచె నొకచంద్రబింబవదన
వేడ్కదళుకొత్త నొకరాజవిటకుమారుఁ
బెడమరలి యేసె వాని నప్పుడ మరుండు
సానఁబెట్టిన మోహనాస్త్రంబుఁ దొడిగి.

116


ఉ.

ఇంచినభక్తి నొక్కతరళేక్షణ నైషధభూమిభర్త మ
న్నించువరూధినీపతికి నేరుపు మీఱఁగ వట్టివేళ్ళఁ గా
వించిన తాళవృంతమున వీచుచునుండెఁ జెమర్చుచుండె నా
చంచలనేత్ర క్రొమెఱుఁగుఁజన్నులబింకముఁ జూచి యాతఁడున్.

117


వ.

ఇట్లు హస్తపాదప్రక్షాళనగండూషముఖమజ్జనంబు లాచరించి బంధువులు తమ తమ నిర్దిష్టంబు లగు నర్హాసనంబుల