పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/230

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

షష్ఠాశ్వాసము

213


క.

ప్రయ్యవడకుండ నాడిరి
వియ్యపుమేలంబు లుభయవిధబాంధవులున్
నెయ్యంబునఁ దియ్యంబున
నొయ్యనఁ జతురాక్షరాధికోక్తి ప్రౌఢిన్.

109


సీ.

సర్వతోముఖపిపాసకుఁ దప్పిఁ బడియెదు
        కామమోదనము నిక్కముగ వలయు
నీముఖంబున మాకు నెఱయంగ సుఖమబ్బు
        గాంచుఁ గావుత నిన్నుఁ గమలయోని
యనులోమమున లేస్సపనిఁ జేసికొం టిప్డు
        భగవదారాధనప్రాప్తినిధివి
విద్వజ్జనులు నిన్ను విషయించి వత్తురు
        కలమధురములు నీగళరవంబు


తే.

లనుచు నెయ్యంపువియ్యంబు లల్లనల్ల
సరసనర్మోక్తిఁ జాతుర్యసౌష్ఠవముగ
గోష్ఠి సలిపిరి దమలోనఁ గొంతప్రొద్దు
భోజనాగారపర్యంతభూములందు.

110


చ.

లలన యొకర్తు వగ్గుకృకలాసముఁ జేరఁగ దెచ్చి వంచనన్
నలునకుఁ గుంచెవట్టు నెలనాగ పదద్వయమధ్యమంబునన్
నిలిపినఁ గాలు ప్రాఁక నది నీవియు వీడఁగఁ దోడిభామినుల్
గలకల నవ్వ నూడ్చె నది గట్టినపుట్టముపాయ శూన్యతన్.

111


చ.

అలికులవేణి యోర్తొకనిహస్తముల న్ముఖమజ్జనాంబువుల్
గలఁతియ యెత్తిపోయ నవి గార్చుచునుండె నతండు దోయిటన్
నెలకొని దానిక్రొమెఱుఁగునిద్దపుఁజెక్కులు ముద్దువెట్టుకోఁ
గెళవులవారిచూపు గిలిగిళ్లు మొఱంగఁగ వేళఁ గోరుచున్.

112