పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/229

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

212

శృంగారనైషధము


ట్టించెఁ బ్రమోదసంపద ఘటిల్లఁగ నొక్కపురంధ్రి నవ్యరో
మాంచము గ్రొత్తలేఁజెమరు నయ్యిరుగేలను సంభవింపఁగన్.

104


వ.

ఇట్లు పాణిగ్రహణం బొనర్చి పురంధ్రీజనవిలోకనార్థంబు సహస్రరంధీకృతంబుగాఁ జేయంబడిన కౌతుకాగారంబుఁ బ్రవేశించి.

105


తే.

దశశతాక్షుఁడు దొడుగుకుందనపుఁబైఁడి
కంకటముఁబోలు వేజాలకములయింటి
మధ్యభాగంబునందు శ్రీమంచ మెక్కి
రంబుజాక్షియు నిషధదేశాధిపతియు.

106


వ.

అనంతరంబ భోజకులాభరణంబు లగుదమదమను లిరువంకఁ బెండ్లిచుట్టంబులకు భోజనంబులు వెట్టం గట్టడచేసి రప్పుడు.

107


బువ్వపుబంతి

సీ.

పట్టాంశుకములపైఁ బన్నీరుఁ బ్రోక్షించి
        జేయార్చి చేపట్లు సేయువారు
మక్కళించినఠావు మంజిళ్ల పెందెర
        లుంగరంబులఁ బట్టియొత్తువారు
నగరుధూపము వెట్టి యభ్యంతరం బైన
        గగనావకాశంబుఁ బొగపువారు
వెండియెడ్డెనలపై వెలచి తెచ్చినపైఁడి
        పళ్లెంబు లాయత్తపఱుచువారు


తే.

రంకుమృగరోమకృతనూత్నరత్నకంబ
ళాదినానావిధాభ్యర్హితాసనములు
పెట్టువారుసు నై రిందుబింబవదన
లుభయబాంధవభోజనోద్యోగవేళ.

108