పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/225

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

208

శృంగారనైషధము


రము దోరంబుగ బేరురంబున విహారక్రీడ వాటింపగన్.

85


తే.

సైన్యముల నెల్ల వెలిసుండ జాటఁ బనిచి
వలయుపడవాళ్ల రాకుమారులను దొరల
నిషధరాజును గొలిచిరా నియతిఁ జేసె
ననుఁగు మొగసాల గ్రథకైశికావనిపుఁడు.

86


వ.

అనంతరంబ యభ్యంతరకక్ష్యావిభాగంబున నరదంబు డిగ్గి పుణ్యాంగనావిహితనీరాజనాదిమంగళోపచారుండై గారాపువియ్యంపుముంజేయి కరతలంబున నవలంబించి యల్లనల్లన నడిచి బంధుజనపరంపరాపరివేష్టితంబై పురోహితబ్రాహ్మణసహితంబై పురంధ్రీనికురంబసంబాధభరితం బయిన వివాహమంటపంబు చేరం జనుదెంచి దూరంబున నెదురుగా వచ్చుభీమభూపాలునకు నభివాదసంబు సేసి యతం డునుప సమున్నతకనకాసనంబున నాసీనుండై.

87


నలదమయంతీపరిణయము

ఉ.

పారణ చేసె రాజు మధుపర్కపుఁదేనియ మామ భీమధా
త్రీరమణుండు మంత్రసముదీరణపూర్వము గాఁగ నీయఁ ద
త్పారణ భోజభూపతిసుతామధురాధరచుంబనక్రియా
పారణకు న్నిదాన మయి భావము లువ్విళు లూఱఁ జేయఁగన్.

88


చ.

సకలధరాధినాథునకుఁ జంద్రనిభాస్యకు గేలుఁదామరల్
ప్రకటము గాఁగఁ గట్టువడెఁ బావనకౌతుక సూత్రరక్షచే
నొకటి పరోపఘాతకర మొక్కటిపంకజకాంతితస్కరం
బొకమరి యేల కట్టువడ కుండు మహీపతియాజ్ఞ గల్గినన్?

89