పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/222

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

షష్ఠాశ్వాసము

205


డాదిత్యాలయసార్వభౌమసుకృతాహంకారదుష్ప్రాపభై
మీదాంపత్యమునం జిరాయు వయి నేస్తంబొందుఁ గా కెంతయున్.

76


శా.

సంబంధం బిటుగూడునే రమణికిన్! క్ష్మాభర్తకు న్నేత్రప
ర్వంబై యుండె స్వయంవరం బసితగౌరస్మేరదృగ్రోచులన్
బింబోష్ఠీనివహం బమోఘకుతుకప్రేమంబులన్ వీరి మా
ఘం బాడించె నఘా౽తిఘాతియమునాగంగౌఘయోగంబునన్.

77


తే.

దివిజపతిఁ బొందెనేని రెండవశచి యగు
ధరణిపతిఁ బొంద దమయంతితనము చెడదు
తివిరి శచి యౌట దమయంతి యవుటఁ బోల
దింతి యీ తారతమ్య మెట్లెఱిఁగె నొక్కొ?

78


శా.

స్వారాజప్రముఖామరప్రవరులన్ వర్జించి లజ్జాపరీ
హారంబుం బొనరించె రాజులకు సంప్రార్థించి తా దేవస
త్కారంబై యితని న్వరించినవివేకప్రౌఢిఁ దద్దేవతా
హ్రీరోషాపయశఃప్రమార్జన మొనర్చెన్ భైమి మే లెంతయున్.

79


వ.

అనుచు నీచందంబునం గ్రందుకొని యిందీవరాక్షులు డెందంబు లానందజలధిం దేలియాడం గొనియాడుచు సందర్శనోత్సవం బనుభవింపం గుమారబృందారకుండు కురువిందకందళితసందోహసుందరకరుం డగుటను సుహృదయానందుం డగుటనుఁ బొడముచందురునిం దొరయుచుఁ బురందరహరీక్రీడామందిరం బగు నుదయగిరికందరంబునుం బోని కనకస్యందనంబుపై హరిద్రాభంగరంగంబుల భంగింప నంగలించునఖిలాంగకంబులం దొడిగినమంగళాభరణంబులం