పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/220

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

షష్ఠాశ్వాసము

203


పరిపాటలోష్ఠబింబములు జుంటియతేనె
        తనుకాంతియోలగందంపుఁబసపు


తే.

గాఁగ సౌభాగ్యవివిధమంగళపదార్థ
వర్గములు గ్రంతనడచుభావంబు దోఁచెఁ
బౌరకాంతలు రాజకుమారదర్శ
నోత్సవంబున కేతెంచుచున్న యపుడు.

68


స్రగ్ధర.

ఈతండే పాడిజాణం డితఁడె మగలరా జీతఁడే ధీరుఁ డంచుం
జేతోమోదంబునం జూచిరి పురయువతుల్ చిత్తసంజాతమూర్తిన్
జ్యోతిష్టోమాదియజ్ఞశ్రుతఫలనిఖలక్షోణిసామ్రాజ్యలక్ష్మీ
పాతివ్రత్యైకదీక్షాపణితు నిషధభూపాలు దిక్పాలుమిత్రున్.

69


వ.

అప్పుడు పౌరాంగనలు దమలోన?

70


మ.

తనకుం దాన పురందరాదిదివిజేంద్రవ్రాతముం దెచ్చి ని
ల్చిన సంప్రీతి వరాటకన్యక వరించెం గావునన్ ఫాలలో
చనకోపానలదగ్ధమన్మథమహాసామ్రాజ్యకంఠీరవా
సన మెక్కం దగు వీఁ డకుంఠితవిలాసప్రౌఢభావంబునన్.

71


సీ.

సుద్యుమ్నుఁ డనురాజు సుగతియై యెవ్వానిఁ
        బ్రథమసీమంతగర్భమునఁ గాంచె
గ్రహరాజుగారాపురాణివాసం బైన
        గంధర్వ యెవ్వారిఁ గన్నతల్లి