పుట:శృంగారనైషధము (1951).pdf/219

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

202

శృంగారనైషధము


మఱచి తాంబూలపత్రంబు మాఱుగాఁగఁ
గఱచెఁ గెంగేలినడికేలికమలదళము.

63


మ.

జవరా లోర్తు ప్రియోపనాయకభుజాసంశ్లేషలీలాసుఖ
వ్యవసాయంబు సమాజసంకటమునం బ్రార్థించి కైకొంచు భూ
ధవదేవేంద్రునిఁ జూచె హేమకలశద్వైరాజ్యసంపత్తివై
భవశుంభత్కుచకుంభపీఠిఁ బులకప్రారంభ మేపారఁగన్.

64


తే.

ఒక్కతరలాక్షి యప్సరోయువతివోలె
జూచెఁ గనుఱెప్ప వెట్టక రాచవాని
రాజసంబున వలరాచరాచవాఁడు
తేఁటిఱెక్కలగఱియమ్ముఁ దీడుకొనఁగ.

65


తే.

ఎల్ల చిగురాకుఁబోండ్లకు నెంత వేడ్క
యంత వేడుక దనలోన నతిశయిల్ల
నొక్కగుబ్బలకొమరాలు చక్క వచ్చి
కనియె నొడలెల్లఁ గన్నులై మనుజవిభుని.

66


మ.

జిలుగుంబయ్యెద జీరువాఱి యెడలన్ శృంగారపత్రాంకురం
బులతో నొక్క చకోరలోచనకుచంబుల్ పూర్ణకల్యాణమం
గళకుంభంబులు నూత్నపల్లవవిభంగశ్రీసమేతంబు లై
న లలిం జెన్నెసలారె నైషధమహీనాథావలోకంబునన్.

67


సీ.

కలికిచూపులు రత్నకలికాకలాపంబు
        గుబ్బచన్నులు హేమకుంభవితతి
మెఱుఁగుఁజక్కులు క్రొత్తమించుటద్దంబులు
        పాణియుగ్మంబులు పల్లవములు
వెలఁదిమందస్మితంబులు కమ్మఁబువ్వులు
        పలుకులు వల్లకీకలకలములు